Regulamin

Regulamin Korzystania z Internetowego Laboratorium Fotograficznego fotoma24.pl
 
 §1 Postanowienia Ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin Korzystania z Internetowego Laboratorium Fotograficznego fotoma24.pl  (dalej zwany "Regulaminem") zawiera podstawowe informacje dotyczące sposobu składania zamówień na usługi fotograficzne świadczone za pośrednictwem portalu fotoma24.pl w szczególności warunków zamawiania oraz odbioru usług fotograficznych.
2. Właścicielem serwisu Internetowe Laboratorium Fotograficzne „fotoma24.pl” (dalej zwanego fotoma24) jest: FOTOMA s.c. Maria Sczaniecka – Marek Starzak ul. Półwiejska 35, 61-886 Poznań, REGON 004802162, NIP 7780041939.
 
§2 Warunki realizacji zamówienia
 
1. Aby złożyć zamówienie należy użyć dowolnego komputera (WINDOWS, MAC, LINUX) lub tabletu z przeglądarką internetową.
2. Osoba korzystająca z serwisu fotoma24.pl (zwana dalej Klientem) może złożyć zamówienie na wykonanie odbitek, fotowydruków, fotogadżetów itp. za pośrednictwem serwisu fotoma24.pl  jedynie po dokonaniu rejestracji.
3. Klientem może być osoba mająca status prawny konsumenta w rozumieniu prawa polskiego, czyli osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która zarejestrowała się jako Użytkownik serwisu fotoma24.pl. Złożenie zamówienia poprzez serwis internetowy fotoma24.pl oznacza wyrażenie zgody przez zlecającego na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wykonania usług i realizacji zamówień oraz akceptację regulaminu świadczonych usług internetowych. Zarejestrowanie się w serwisie jest równoważne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisu oraz informacji handlowych i marketingowych. Fotoma dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności użytkownikom serwisu, nie bierze jednak odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z umyślnych ingerencji w serwis osób trzecich.
4. Użytkownik zlecający wykonanie usługi jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie pliku cyfrowego do wykonania usługi, czyli odpowiednie do formatu proporcje boków, kolor i gęstość. Laboratorium ingeruje w przesłane pliki cyfrowe, gdy wyraźnie wymagają one korekty barwnej lub gęstościowej ale na życzenie klienta może tego zaniechać.
5. Usługi fotograficzne wykonywane są zgodnie z aktualną ofertą i cennikiem dostępnym na stronie internetowej fotoma24.pl.
6. Usługi fotograficzne realizowane za pośrednictwem serwisu „fotoma24”  obejmują wykonywanie odbitek , fotowydruków, fotogadżetów itp z plików zapisanych w formacie .jpg lub .tiff i przesłanych przez Klienta za pośrednictwem systemu fotoma24.pl dostępnego na stronie internetowej serwisu fotoma24.pl.
7. Zamówienia składane w serwisie fotoma24.pl są wykonywane tylko przez Studio Fotografii Cyfrowej FDi Fujifilm FOTOMA, autoryzowane przez FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa.
8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na adres e-mail podany w zamówieniu "Potwierdzenie złożenia zamówienia".
9. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji:
   9.1 w przypadku braku wpłaty na kwotę zamówienia,
   9.2 w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących treści zamówienia,
   9.3 w przypadku gdy formularz rejestracyjny zostanie wypełniony niepoprawnie, gdy otrzymane pliki są w jakikolwiek sposób uszkodzone,
   9.4 w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizacji zamówienia.
10. O odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji Klient zostanie poinformowany w sposób, o którym mowa w ust. 8 chyba że poinformowanie to nie będzie możliwe wskutek nieprawidłowego wskazania przez Klienta jego danych adresowych.
 
§3 Warunki doręczenia
 
1. Po otrzymaniu "Potwierdzenia wykonania zamówienia" pocztą elektroniczną zamówione usługi fotograficzne będą, według wyboru Klienta:
   - wysłane na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres listem priorytetowym poleconym lub do właściwego punktu InPost,
   - przygotowane do odbioru w odpowiednim wskazanym przez Klienta punkcie odbioru.
2. Klient przed odbiorem zamówienia powinien sprawdzić na stronie fotoma24.pl godziny otwarcia wybranego punktu odbioru. Klient jest zobowiązany do odbioru osobistego zamówienia w terminie 3 miesięcy od otrzymania "Potwierdzenia wykonania zamówienia". Nieuzasadniona odmowa lub zaniechanie przyjęcia przesyłki oraz zaniechanie odbioru osobistego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia.
3. Koszty dostawy zostały szczegółowo określone w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej fotoma24.pl
4. Serwis fotoma24.pl nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej i firmy InPost.
 
§4 Czas realizacji zleceń
 
Wszystkie zlecenia wykonywane są z najwyższą starannością i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od opłacenia przez Klienta złożonego zamówienia.
 
§5 Cennik i płatności
 
Klient zapłaci za wykonane usługi wynagrodzenie zgodnie z wyceną zamówienia dokonaną na podstawie cennika znajdującego się na stronie fotoma24.pl w momencie składania zlecenia.
Klient może według swojego wyboru dokonać płatności w następujący sposób:
   - kartą płatniczą, 
   - przelewem bankowym.
 
§6 Wyłączenia
 
1. Serwis fotoma24.pl nie będzie realizował zleceń w których są zdjęcia zawierające treści o charakterze bezprawnym, naruszające w jakikolwiek sposób regulacje powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób. Z powyższych powodów Fotoma może odmówić przyjęcia zlecenia do realizacji.
2. Nie stosowanie się do warunków regulaminu powoduje odrzucenie zamówienia Użytkownika jako niepodlegającego realizacji.
 
§7 Rezygnacja i modyfikacja zamówienia
 
1. Użytkownik ma prawo w czasie 1 godziny od momentu złożenia zlecenia odstąpić od umowy wysyłając e-mail za potwierdzeniem odbioru z informacją, które zamówienie ma zostać anulowane. Może to zrobić także telefonicznie (Tel. 61 852-65-59). Po w/w czasie rezygnacja z realizacji zlecenia jest niemożliwa z uwagi na charakter świadczonej usługi.
2. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości wprowadzenia zmian w zamówieniu. Jeżeli jest to konieczne radzimy anulować zamówienie i złożyć ponowne.
3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do utylizacji zrealizowanych zleceń, które nie zostały odebrane przez Użytkownika w okresie 3 miesięcy od dnia realizacji zamówienia.
4. Użytkownik dokonujący zakupów w Serwisie może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Serwisie bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia, za wyjątkiem (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225) produktów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (dotyczy to w szczególności odbitek zdjęć, fotowdruków, fotogadżetów itp. na których zamieszczane są zdjęcia na życzenie Klienta, produktów przygotowanych na wymiar zgodnie z zamówieniem Klienta itp.).
 
§8 Reklamacje
 
1. Zakupione i dostarczone usługi oraz towary podlegają reklamacji w przypadku ich niezgodności z zamówieniem. Ewentualne reklamacje należy składać na adres Studia wykonującego reklamowane zlecenie. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest opis zastrzeżeń wobec produktu lub usługi. Przy składaniu reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego produktu na adres Studia, w którym wykonano usługę wraz z dowodem zakupu.
2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni od jej przyjęcia. 
3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszystkie koszty pokrywa Klient.
4. W przypadku przesyłek poleconych, jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności pracownika poczty sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. Przyjęcie towaru przez Klienta mimo stwierdzenia widocznych uszkodzeń opakowania oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.
 
§9 Prawa autorskie
 
1. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia przez Klienta, że posiada on wszelkie prawa autorskie do przesłanych materiałów i plików zdjęć.
2. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich w wyniku zrealizowania zamówienia złożonego przez Klienta całą odpowiedzialność za to działanie ponosi Klient.
3. W przypadku roszczeń związanych z prawami autorskimi zgłaszanymi przez osoby trzecie Klient zobowiązuje się jak najszybciej uregulować każdą sytuację sporną z osobami trzecimi i zwalnia FOTOMA s.c. Maria Sczaniecka – Marek Starzak ul. Półwiejska 35, 61-886 Poznań, REGON 004802162, NIP 7780041939 z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z dysponowania i rozpowszechniania materiałów, których te prawa dotyczą.
 
§10 Przetwarzanie danych osobowych
 
1. Zarejestrowanie lub zalogowanie się Klienta w serwisie fotoma24.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji zamówienia.
2. Administratorem danych osobowych będzie FOTOMA s.c. Maria Sczaniecka – Marek Starzak ul. Półwiejska 35,  z siedzibą 61-886 Poznań.
3. Klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez FOTOMA s.c. Maria Sczaniecka – Marek Starzak ul. Półwiejska 35, 61-886 Poznań. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie należy składać w formie pisemnej na adres FOTOMA s.c. Maria Sczaniecka – Marek Starzak ul. Półwiejska 35, 61-886 Poznań.
 

§11 Wystawianie recenzji

1. Klient może dobrowolnie przekazać recenzję dotyczącą towarów oferowanych przez FOTOMA.
2. Wystawienie recenzji nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sklepu, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sklepu lub osób trzecich.
3. Wystawiona recenzja może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora po kontakcie z FOTOMA na adres e-mail: fotoma@fotoma.pl
4. FOTOMA może usunąć recenzję, jeśli uzna, że zawiera ona treści wulgarne, naruszające prawo (w szczególności dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej FOTOMA lub osób trzecich) lub postanowienia Regulaminu.
5. Sklep nie prowadzi weryfikacji publikowanych recenzji pod kątem tego, czy ich autorzy są rzeczywistymi nabywcami i użytkownikami recenzowanych produktów.
6. Recenzje nie mogą być wystawiane przez pracowników FOTOMA

 
§12 Postanowienia końcowe
 
1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.). Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między firmą FOTOMA a Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby FOTOMA. Firma FOTOMA zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie FOTOMA s.c. Maria Sczaniecka – Marek Starzak ul. Półwiejska 35, 61-886 Poznań oraz na stronie internetowej fotoma24.pl.
 

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

www.fotoma.online

webPhoto Itero 2.1.0.737

webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto